ภาษาไทย ม.3

ตัวชี้วัดชั้น ม.3
การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑    
๑.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
๒.  ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
๓.  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
๔.  อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วเขียนกรอบแนวคิด  ผังความคิด  บันทึก  ย่อความ  และรายงาน
๕.  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินเรื่องที่อ่าน  โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น
๖.  ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน
๗.  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความ  และความเป็นไปได้ของเรื่อง
๘.  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๙.  ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๑๐.  มีมารยาทในการอ่าน
การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑    
๑.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒.  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
๓.  เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ
๔.  เขียนย่อความ
๕.  เขียนจดหมายกิจธุระ
๖.  เขียนอธิบาย  ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น  และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
๗.  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ
๘.  กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน
๙.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน
๑๐.  มีมารยาทในการเขียน
การฟัง ดู พูด
มาตรฐาน ท ๓.๑    
๑.แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู
๒.  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู  เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
๓.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา
๔.  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๕.  พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ
๖.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑    
๑.  จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
๒.  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน
๓.  วิเคราะห์ระดับภาษา
๔.  ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
๕.  อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ
๖.  แต่งบทร้อยกรอง
วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑    
๑.  สรุปเนื้อหาวรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
๒.  วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๓.  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕.  ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตาม
ความสนใจ  และนำไปใช้อ้างอิง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: