ภาษาไทย ม.2

 ตัวชี้วัดชั้นม.๒
การอ่าน
มาตรฐาน ท ๑.๑    
๑.  อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
๒.  จับใจความสำคัญ  สรุปความ  และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
๓.  เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน
๔.  อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
๕.  วิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริง  ข้อมูลสนับสนุน  และข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่าน
๖.  ระบุข้อสังเกต  การชวนเชื่อ  การโน้มน้าว  หรือความสมเหตุสมผลของงานเขียน
๗.  อ่านหนังสือ  บทความหรือคำประพันธ์อย่างหลากหลาย  และประเมินคุณค่าหรือแนวคิดที่ได้จากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต
๘.  มีมารยาทในการอ่าน
การเขียน
มาตรฐาน ท ๒.๑    
๑.  คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒.  เขียนบรรยายและพรรณนา
๓.  เขียนเรียงความ
๔.  เขียนย่อความ
๕.  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า
๖.  เขียนจดหมายกิจธุระ
๗.  เขียนวิเคราะห์  วิจารณ์  และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่าน
อย่างมีเหตุผล
๘.  มีมารยาทในการเขียน
การฟัง ดู พูด
มาตรฐาน ท ๓.๑    
๑.  พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังและดู
๒.  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ
๓.  วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล  เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
๔.  พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
๕.  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดู  และการสนทนา
๖.  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด
หลักการใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน ท ๔.๑    
๑.  สร้างคำในภาษาไทย
๒.  วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ  ประโยครวม  และประโยคซ้อน
๓.  แต่งบทร้อยกรอง
๔.  ใช้คำราชาศัพท์
๕.  รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
มาตรฐาน ท ๕.๑    
๑.  สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
๒.  วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี  วรรณกรรม  และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน 
พร้อมยกเหตุผลประกอบ
๓.  อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
๔.  สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
๕.  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: